AMINO ACID LÀ GÌ? TẠI SAO CÂY TRỒNG PHẢI CẦN AMINO ACID

AMINO ACID LÀ GÌ? TẠI SAO CÂY TRỒNG PHẢI CẦN AMINO ACID

Amino acid là những hợp chất hữu cơ quan trọng có chứa nhóm chức amin và acid cacboxylic. Mặc dù amino acid chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong nhu cầu dinh dưỡng của cây nhưng giữ vai trò rất quan trọng.- Thúc đẩy quá trình sinh tổng hợp chất.-.....