Đánh giá ảnh hưởng của acid fulvic đến hiệu quả sử dụng NPK cho cây lúa, diện hẹp vụ hè thu năm 2018 tại cần Thơ

Thí nghiệm cho thấy các yếu tố cấu thành năng suất như số bông/m2, trọng lượng 1.000 hạt và số hạt chắc/bông dưới ảnh hưởng của các công thức phân bón khảo nghiệm tuy khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê, nhưng năng suất có sự khác biệt đáng kể.

khi giảm 30% lượng phân NPK và bổ sung 20 - 30% acid fulvic đã giúp tăng năng suất lúa lần lượt là 148 và 231 kg lúa/ha so với bón đầy đủ 100% NPK.

👉👉𝐊ế𝐭 𝐥𝐮ậ𝐧, đố𝐢 𝐯ớ𝐢 𝐜â𝐲 𝐥ú𝐚 𝐯ụ 𝐇è 𝐓𝐡𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐛ổ 𝐬𝐮𝐧𝐠 𝟐𝟎 – 𝟑𝟎% 𝐚𝐜𝐢𝐝 𝐟𝐮𝐥𝐯𝐢𝐜 𝐥à 𝐡ợ𝐩 𝐥ý, đả𝐦 𝐛ả𝐨 𝐡𝐢ệ𝐮 𝐪𝐮ả 𝐭𝐡𝐚𝐲 𝐭𝐡ế 𝐤𝐡𝐢 𝐠𝐢ả𝐦 𝟑𝟎% 𝐥ượ𝐧𝐠 𝐩𝐡â𝐧 𝐛ó𝐧 𝐍𝐏𝐊 𝐦à 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐥à𝐦 ả𝐧𝐡 𝐡ưở𝐧𝐠 đế𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐫ưở𝐧𝐠 𝐯à 𝐠𝐢ú𝐩 𝐭ă𝐧𝐠 𝐧ă𝐧𝐠 𝐬𝐮ấ𝐭 𝐜â𝐲 𝐥ú𝐚 𝐭ừ 𝟏𝟒𝟖 - 𝟐𝟑𝟏 𝐤𝐠/𝐡𝐚.

Nguồn: Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ, Sở Khoa học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
-------------------------------------------------------------------------
𝑮𝑰Ả𝑰 𝑷𝑯Á𝑷 𝑩Ổ 𝑺𝑼𝑵𝑮 𝑨𝑪𝑰𝑫 𝑭𝑼𝑳𝑽𝑰𝑪 𝑪Ả 𝑽𝑳𝑰𝑭𝑬:
- 𝐁Ó𝐍 𝐆Ố𝐂: 𝑵𝑷𝑲 𝒌ế𝒕 𝒉ợ𝒑 𝑨𝒄𝒊𝒅 𝒇𝒖𝒍𝒗𝒊𝒄, độc đáo, đi đầu công nghệ, lần đầu tiên xuất hiện và duy nhất tại thị trường Việt Nam.


- 𝐁Ó𝐍 𝐋Á: 𝐏𝐡â𝐧 𝐛ó𝐧 𝐥á 𝐜𝐡ấ𝐭 𝐥ượ𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨, 𝐏𝐥𝐚𝐧𝐭𝐦𝐚𝐭𝐞 𝐁𝐢𝐨-𝐂𝐒𝐕 𝐯à 𝐏𝐥𝐚𝐧𝐭𝐦𝐚𝐭𝐞 𝐁𝐢𝐨𝐇𝐮𝐦𝐢𝐜 𝐍𝐏-𝐂𝐒𝐕, acid fulvic hàm lượng cao 18 - 30% kết hợp 4 dưỡng chất (chất hữu cơ, acid humic, amino acid, đa lượng).


Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận