PHÂN BÓN VLIFE CHO CÂY SẦU RIÊNG

1. Giai đoạn kiến thiết cơ bản

2. Giai đoạn xử lý cơi

3. Giai đoạn làm bông

4. Giai đoạn nuôi trái