AMINO ACID LÀ GÌ? TẠI SAO CÂY TRỒNG PHẢI CẦN AMINO ACID

Amino acid là những hợp chất hữu cơ quan trọng có chứa nhóm chức amin và acid cacboxylic. Mặc dù amino acid chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong nhu cầu dinh dưỡng của cây nhưng giữ vai trò rất quan trọng.
- Thúc đẩy quá trình sinh tổng hợp chất.
- Tăng khả năng thụ phấn.
- Tăng cường sức đề kháng của cây trồng.
- Tăng cường hiệu lực sử dụng dinh dưỡng (vi lượng) và hiệu lực của một số thuốc bảo vệ thực vật.

Có những amino acid cây trồng có thể tự tổng hợp thông qua quá trình đồng hóa đạm, tuy nhiên quá trình này diễn ra rất chậm, không đáp ứng đủ nhu cầu của cây và bị ảnh hưởng bởi cây trồng, môi trường và sức khỏe của cây. Còn lại hầu hết các loại amino acid cây trồng không tự tổng hợp được. 


Amino acid cần thiết cho tất cả các giai đoạn của cây, đặc biệt cần rất nhiều vào các giai đoạn chuyển giao quá trình sinh trưởng, phát triển của cây như: 
- Giai đoạn sau thu hoạch
- Giai đoạn phân hóa mầm hoa
- Giai đoạn đậu quả 
- Giai đoạn 2 – 4 tuần trước thu hoạch.

Một trong những giải pháp nhanh, hiệu quả nhất và đáp ứng đủ nhu cầu của cây là BỔ SUNG AMINO ACID THÔNG QUA “THỨC ĂN”.

Phòng Marketing - Kỹ thuật
Vlife JSC

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận