PHÂN BÓN VLIFE CHO CÂY MÍT

1. Giai đoạn kiến thiết cơ bản

2. Giai đoạn kinh doanh